Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Předběžné informace o připojování ke kanalizaci Střelice

Dne 12.5.2022 bude probíhat kolaudace kanalizace. Po úspěšném ukončení kolaudace bude zprovozněna přečerpávací stanice a může započít připojování jednotlivých objektů.

O úspěšném kolaudačním rozhodnutí bude obec informovat standardním způsobem na vývěsce a na internetových stránkách.

Před připojením ke kanalizační přípojce bude nutné s obcí uzavřít smlouvu, která je k dispozici na www.obec-strelice.cz nebo papírově na obecním úřadu.

Každá jednotlivá přípojka bude před zasypáním zástupcem obce zkontrolována, nafocena a bude sepsán protokol o kontrole.

Mezi domem a přípojkou NESMÍ být zapojena žumpa nebo podobná nádrž.

Po připojení bude nutné obecnímu úřadu předložit doklad o likvidaci splašků ze stávajícího předčišťovacího zařízení  (domovní čistírny, žumpy adt.)

Na kanalizační soustavu se NESMÍ napojovat svody z dešťové kanalizace! Obec bude provádět kontroly kouřem, zda svody skutečně nejsou napojeny a případné připojení svodů bude pokutováno.

 

Do kanalizace se NESMÍ vypouštět: Oleje, nebezpečné a jedovaté látky

Vypouštěný obsah nesmí obsahovat žádné pevné předměty

např. vlhčené ubrousky, hadry

Smlouva o odvádění OV na ČOV - Obec Střelice - lidé.doc (89.5 kB)